Taigh Dhonnchaidh
MEMBERSHIP FORUM CONTACT LINKS

Taigh Dhonnchaidh

Fàilte gu Taigh Dhonnchaidh Taigh Dhonnchaidh

Ionad Ealain 's Ciùil, Nis, Eilean Leòdhais

AITHRIS RÙIN

'Tha Taigh Dhonnchaidh airson a bhith na shàr-ionad gus cànan, ceòl is ealain nan Gàidheal àrdachadh 's a leasachadh, le brosnachadh co-obrachadh leis a' choimhearsnachd is gnìomhachas, airson taic a thoirt do leasachadh sòisealta, cultarach, is eaconomach.'

Welcome to Taigh Dhonnchaidh

Arts & Music Centre, Ness, Isle of Lewis.
Timetable 11-15 AprilFor all the latest news join our mailing list...
name:

email:

Home | About Us | Current Events | Classes | Location | Membership | Contact | Links | Forum

© Copyright 2002 Taigh Dhonnchaidh. Site by reefnet
Updated March 2016

Le taic bho
Western Isles CouncilWestern Isles EnterpriseScottish Arts CouncilComunn Na Ghàidhlig