Taigh Dhonnchaidh
MEMBERSHIP FORUM CONTACT LINKS

Taigh Dhonnchaidh

Filte gu Taigh Dhonnchaidh Taigh Dhonnchaidh

Ionad Ealain 's Ciil, Nis, Eilean Ledhais

AITHRIS RIN

Tha Taigh Dhonnchaidh airson a bhith na shr-ionad gus cnan, cel is ealain nan Gidheal rdachadh s a leasachadh, le brosnachadh co-obrachadh leis a choimhearsnachd is gnomhachas, airson taic a thoirt do leasachadh sisealta, cultarach, is eaconomach.

Welcome to Taigh Dhonnchaidh

Arts & Music Centre, Ness, Isle of Lewis

HIGHLAND DANCING CLASS IS STARTING AGAIN ON MONDAY 21 MAY AT 5pm - 6pm.For all the latest news join our mailing list...
name:

email:

Home | About Us | Current Events | Classes | Location | Membership | Contact | Links | Forum

© Copyright 2002 Taigh Dhonnchaidh. Site by reefnet
Updated March 2006
Updated May 2011

Le taic bho
Western Isles CouncilWestern Isles EnterpriseScottish Arts CouncilComunn Na Ghidhlig