top of page
TDFeis_edited.jpg
Film G Screening, TD, Dùthchas 20197.jp
- Fàilte  /  Welcome -

TAIGH DHONNCHAIDH

TAIGH DHONNCHAIDH

’S e ionad airson ceòl agus ealain a tha ann an Taigh Dhonnchaidh ann an Nis, a tha air a ruith le comataidh agus buidheann de saor-thoilich na sgìre, a bhios ag obair fad na bliadhna gus cothroman cultural agus ceòlach a thoirt do dh’òigridh na coimhearsnachd san sgìre agus nas fhaide buileach.

Stèidhichte ann an coimhearsnachd Nis, Eilean Leòdhais, sna h-Eileanan Siar, ’s e amas Taigh Dhonnchaidh glèidheadh cultar agus ceòl thraidiseanta ionadail na sgìre do ghinealaichean an latha an-diugh agus a-màireach.

CLASSAICHEAN

CLASSES

Tha clasaichean ciùil, seinn agus dannsa a’ dol tro theirm na sgoile.

An-dràsta, tha clasaichean Maileòidean, Bogsa-ciùil, Giotàr, Drumaichean, Drama agus buidhnean-obrach airson deugairean.

Ceilidh.jpg

TACHARTASAN

EVENTS

Gu h-àbhaisteach, bhiodh grunnan thachartasan aig TD tron bhliadhna.

Nam measg seo, cèilidhean, consairtean, taigh-dhealbh agus cothrom cupan tì a ghabhail.

FÈIS TAIGH DHONNCHAIDH

Gach àm na Càisge, bidh Fèis aig Taigh Dhonnchaidh - Fèis de cheòl agus cultar sa Ghàidhlig – far a bheil cothroman ann oideachas fhaighinn le ionnstramaidean, clasaichean seinn sa Ghàidhlig agus ealan cuideachd.

Tha ceangal cultarail aig TD le Conamara, ann am Poblachd na h-Èireann far a bheil òigridh gabhail pàirt ann an iomlaid gach bliadhna.

LEUGH BARRACHD >
Ceilidh.jpg

CÒMHLAN MAILEÒIDIAN NIS

’S e buidheann de dhaoine ionadail à Nis aig a bheil ùidh mhòr ann am Maileòideanan a th’ ann an ‘Còmhlan Maileòidean Nis’.

 

Bidh iad a’ coinneachadh mar as trice gach oidhche Dhiardaoin aig Taigh Dhonnchaidh bhon a thòisich iad sa bhliadhna 2000.

LEUGH BARRACHD >
TaighDhonnchaidh_View from North West_edited.jpg

Leasachadh den Togalach

Tha sinn an dùil obair-leudachaidh a dhèanamh aig cùl an taighe agus cuideachd leasachadh a bharrachd a dhèanamh air Taigh Dhonnchaidh mar a tha e an-dràsta. Bheir an obair-leudachaidh seo cothrom dhuinn stèidse is àrd-ùrlar a bhith againn agus leis an sin an comas tachartasan a chuir air dòigh aig Taigh Dhonnchaidh agus cuideachd barrachd àite airson clasaichean.

Lean sinn air Facebook no Instagram

bottom of page